Protektorovanie pneumatík

PROTEKTOROVANIE

PROTEKTOROVANIE

PNEUMATÍK

PNEUMATÍK

Už viac ako 50 rokov zabezpečujeme našim zákazníkom najširšiu
ponuku v protektorovaní studenou a teplou vulkanizáciou.

Už viac ako 50 rokov zabezpečujeme našim zákazníkom najširšiu
ponuku v protektorovaní studenou a teplou vulkanizáciou.

TECHNICKÁ GUMA

TECHNICKÁ

TECHNICKÁ

GUMA

GUMA

Už viac ako 50 rokov zabezpečujeme našim zákazníkom najširšiu
ponuku v protektorovaní studenou a teplou vulkanizáciou.

Už viac ako 50 rokov zabezpečujeme našim zákazníkom najširšiu
ponuku v protektorovaní studenou a teplou vulkanizáciou.

Bootstrap Slider

DODACIE PODMIENKY


 
 
- Náš sortiment služieb:
 
    * protektorovanie pneumatík pre úžitkové a nákladné automobily, autobusy a traktory
    * dodávky protektorovaných pneumatík aj s kostrou (vybrané rozmery)
    * dodávky nových pneumatík a ich príslušenstva
    * opravy pneumatík
    * zabezpečenie zhodnotenia nepoužiteľných pneumatík
    * výkup ojazdených pneumatík vhodných na protektorovanie
    * zákazková výroba výrobkov lisovaných z technickej gumy
 
Protektorovanie sa vykonáva teplou alebo studenou vulkanizáciou. Studená vulkanizácia je
licenčným systémom fy. Oliver Rubber (USA) a KRAIBURG (NSR) predvulkanizovanými behúňmi.
Behúne i proces a kvalita protektorovania sú certifikované. Certifikovaný je aj systém manažérstva
kvality podľa STN EN ISO 9001:2001. Výroba protektorov je homologizovaná.
 
 
 
 
 
REKLAMAČNÉ PODMIENKY


Ak zákazník zistí po dodávke alebo počas používania v záručnej dobe chybu na vykonanom protektorovaní, na plášti dodanom výrobcom, alebo na oprave plášťa, má právo túto chybu reklamovať. Reklamáciu uplatňuje zákazník tam, kde kúpil protektorované pneumatiky. Podmienkou pre prijatie obnoveného plášťa do reklamačného konania je uplatnenie reklamácie v záručnej dobe. Pre uplatnenie reklamácie je nutné, aby zákazník očistený reklamovaný obnovený plášť s presne vyznačenou reklamovanou chybou fyzicky odovzdal dodávateľovi za účelom posúdenia reklamovanej závady. Pri reklamácii zákazník okrem plášťa predloží platný doklad o zaplatení obnovy a dôsledne vyplnený reklamačný dotazník.

Ak je reklamácia komisiou výrobcu posúdená ako oprávnená, uzná sa percentuálne podľa miery ojazdenia reklamovaného plášťa, stanovenej pomerom hĺbky zvyšku dezénu k hĺbke dezénu nového protektoru. So zákazníkom sa dohodne spôsob vysporiadania oprávnenej reklamácie: a) oprava vzniknutej závady, b) náhrada za bezchybný tovar, c) odstúpenie od zmluvy s vrátením podielu zaplatenej čiastky.

Reklamačná komisia posúdi reklamované plášte v zákonnej  lehote.  V odmietnutí reklamácie musí výrobca uviesť dôvody pre neuznanie.

Neuznaný reklamovaný obnovený plášť bude u výrobcu k dispozícii do 30 dní po rozhodnutí reklamačnej komisie. Ak si ho zákazník v tejto lehote nevyzdvihne, bude plášť likvidovaný, pričom zákazník nemá nárok na náhradu.

Rozsah záruky

Výrobca zodpovedá za chyby, pre ktoré boli obnovené plášte predčasne vyradené z prevádzky, ak ich vyradenie nebolo zavinené závadou či haváriou vozidla, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním a nedodržaním pokynov pre ich používanie uvedených v STN 63 1912.

Výrobca nenesie zodpovednosť za chyby obnovených plášťov, ktoré preukázateľne vznikli v prevádzke u zákazníka nesprávnym alebo neopatrným zaobchádzaním, napr. nabehnutie na ostrý predmet, pretáčanie kolies v mäkkom teréne, špatné zoradenie kolies, bŕzd a výkyvných polonáprav, neopatrné spúšťanie bočníc vozidla, odretie o okraj chodníka, poškodenie uvoľnenými, alebo chybnými časťami vozidla, perami, snehovými reťazami, nedodržanie predpísanej medzery pri dvojmontáži, poškodenie cudzími predmetmi, ktoré vnikli medzi plášte v dvojmontáži, prerazenie kostry, mechanické poškodenie, nesprávna, alebo neodborná montáž, poškodenie pätky, poškodenie alebo natrhnutie lanka, použitie zdeformovaného, skorodovaného, znečisteného ráfika, alebo ráfika nevhodného rozmeru, alebo typu, použitie nevhodného rozmeru plášťa, duše, alebo ochrannej vložky, použitie nevhodného dezénu, alebo vyhotovenia plášťa, narušenie olejom, plastickými mazivami, pohonnými hmotami a inými chemikáliami, nesprávne skladovanie, nesprávny spôsob jazdy, jazda na pneumatike bez vzduchu, alebo na podhustenej, či prehustenej pneumatike, používanie plášťa s nižšou než bezpečnostnou hĺbkou dezénu, dodatočná úprava povrchu plášťa narezaním, havária, požiar, vyššia moc.

U obnovených plášťov poskytuje výrobca záruku do ich opotrebovania na zákonom stanovenú najmenšiu bezpečnostnú hĺbku dezénových drážok, avšak najdlhšie po dobu 24 mesiacov od predaja, resp. 30 mesiacov od vykonania obnovy. Ak je reklamácia oprávnená a závada odstrániteľná, nepočíta sa do záručnej doby doba od uplatnenia reklamácie až do odstránenia závady obnovy plášťa.
Bližšie podrobnosti týkajúce sa záruk a reklamačného konania sú uvedené v Reklamačnom poriadku výrobcu.